PREMIUM SELECTION PROGRAM

A Mastercard különleges ajánlatokkal szeretne kedvében járni a magánszemélyeknek szóló prémium (Gold/Arany, Platina és World) Mastercard kártyával rendelkező kártyabirtokosoknak
MasterCard Premium Selection Program Programszabályzat

ÜDVÖZÖLJÜK A MASTERCARD PREMIUM SELECTION
PROGRAMBAN (”PROGRAM”).
A Program arra irányul, hogy a Magyarországon magánszemélyek részére, az Axa Bank, Budapest Bank, CIB Bank, Citibank, Erste Bank, FHB Bank, Gránit Bank, K&H Bank, MKB Bank, OTP Bank, Raiffeisen Bank, Sberbank, Takarékbank, UniCredit Bank által kibocsátott prémium [Gold/Arany, Platina, World] MasterCard betéti vagy hitelkártyával (továbbiakban együttesen mint „prémium MasterCard kártya”)] rendelkező kártyabirtokosok (”Kártyabirtokosok”) a MasterCard Europe SA Magyarországi Kereskedelmi Képviseletének partnerei által nyújtott különböző szolgáltatásokat (”Szolgáltatások”) kedvezménnyel, illetve egyedi elbánással vehessenek igénybe.
A Program szervezője a MasterCard Europe SA Magyarországi Kereskedelmi Képviselete (székhely: 1062 Budapest, Teréz körút 55-57., B Torony) (”Szervező”), a Program lebonyolításában pedig a CRANE International Gazdasági és Kommunikációs Tanácsadó Kft. (székhely: 1138 Budapest, Révész u. 27-29.) (”Lebonyolító”) közreműködőként vesz részt.
Kérjük, hogy a Programra történő regisztráció, illetve a Program keretében elérhető Szolgáltatások igénybevétele előtt figyelmesen olvassa el a jelen programszabályzatot és felhasználási feltételeket (a továbbiakban: ”Programszabályzat”), valamint az adatvédelmi nyilatkozatot (”Adatvédelmi nyilatkozat”).
A Programra a Kártyabirtokosok a Szervező által üzemeltetett mastercard.hu/premium cím alatt elérhető weboldalon (”Weboldal”) jogosultak regisztrálni. A Program 2011. október 1. napjától visszavonásig tart. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Program időtartamát a fentiekben írtaktól eltérően bármikor lezárja vagy meghosszabbítsa.
A Szervező partnerei által nyújtott Szolgáltatások köre a Program időtartama alatt folyamatosan bővülhet, illetve módosulhat. A Szolgáltatások igénybevételének feltételei az egyes ajánlatokra vonatkozó leírásoknál kerülnek feltüntetésre a Weboldalon a ”MasterCard Premium Selection ajánlatok” menüpont alatt.
A Weboldalon a Programra történő regisztrációval Ön mint felhasználó kifejezetten elfogadja a Programszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.
I. REGISZTRÁCIÓ A PROGRAMBA
A Program szolgáltatásait, illetve partnerkedvezményeit kizárólag akkor veheti igénybe, ha a Program felületein (Weboldal, Okostelefon-alkalmazás) regisztrál a Programba.
Ön kizárólag akkor jogosult regisztrálni, ha rendelkezik a regisztráció időpontjában érvényes, Axa Bank, Budapest Bank, CIB Bank, Citibank, Erste Bank, FHB Bank, Gránit Bank, K&H Bank, MKB Bank, OTP Bank, Raiffeisen Bank, Sberbank, Takarékbank, UniCredit Bank bankok valamelyike által Magyarországon kibocsátott prémium MasterCard® Gold/Arany, Platina vagy World kártyával.
A regisztráció során a következő adatokat szükséges megadni:
(a) bankkártyáját kibocsátó bank neve;
(b) bankkártya típusa;
(c) nem;
(d) vezeték- és keresztnév;
(e) e-mail cím;
(f) szabadon választott jelszó;
(g) mobiltelefonszám.
A regisztráció során a Kártyabirtokos köteles elfogadni az Adatvédelmi nyilatkozatot, illetve a jelen Programszabályzatot, amely az érvényes regisztráció feltétele.
A Program felületeire történő valamennyi belépés esetén a Kártyabirtokos a regisztrációkor megadott e-mail címet és jelszavát használhatja. A Szervező nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy kizárólag az Ön felelőssége, hogy a megadott e-mail címhez tartozó jelszó titkos maradjon. A Szervező semmilyen esetben sem vállal felelősséget olyan kárért, amely a jelszó elvesztéséből vagy az ezzel történő visszaélésből ered. Amennyiben a tudomására jut, vagy annak gyanúja merül fel, hogy illetéktelen személy hozzáférhetett a jelszóhoz, kérjük, azonnal tájékoztassa erről a Szervezőt, és ebben az esetben új jelszót igényelhet, a korábbi hozzáférés haladéktalan törlésével egyidejűleg.
II. FELHASZNÁLÓI NYILATKOZAT
A Program felületein történő regisztrációjával Ön kijelenti, szavatolja és elfogadja, hogy
(a) a 18. életévét betöltötte, cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt nem áll, valamint érvényes jognyilatkozat megtételéhez szükséges belátási képességgel rendelkezik;
(b) a regisztráció során közölt adatai valósak és pontosak. Minden olyan esetben, ha változás történik a megadott adatokban, a Program szolgáltatásainak akadálymentes igénybe vétele érdekében kérjük, hogy azokat a Program felületeinek regisztrációs szekciójában módosítsa, és gondoskodjon arról, hogy ezek az adatok a regisztráció teljes időtartama alatt valósak és pontosak maradjanak;
(c) Ön a megfelelő tájékoztatás birtokában, önként hozzájárul ahhoz, hogy a Lebonyolító az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseknek megfelelően az Ön által megadott személyes adatokat gyűjtheti, kezelheti és az itt meghatározott célra felhasználhatja, valamint a Programban történő részvételhez szükséges adatkezelés céljából a Szervező részére továbbíthatja;
(d) köteles tartózkodni attól, hogy megkísérelje a Program felületeire történő jogosulatlan behatolást, illetve szervereire és hálózataiba, vagy egyéb más számítógépes rendszerbe vagy hálózatba, amely a Program felületeihez kapcsolódik;
(e) Ön köteles a Programszabályzat valamennyi rendelkezését mindenkor betartani.
III. SZELLEMI TULAJDONJOG
A Program felületeit felhasználó Kártyabirtokos tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Weboldal teljes tartalmán, így különösen, de nem kizárólag a Weboldalon szereplő valamennyi szöveges, képi és egyéb tartalmakon, továbbá az ezen tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldásokon fennálló valamennyi szellemi tulajdonjog, különösen, de nem kizárólagosan a domain-, szerzői és védjegyjogok, valamint know-how, és adatbázisok kizárólagos jogosultja a Szervező. A Program felületeinek használata során Ön köteles tiszteletben tartani a Szervező, valamint bármely harmadik személy szellemi tulajdonhoz fűződő jogát.
Tilos különösen a Program felületeinek bármely részét Szervező, illetve a harmadik személy jogosult előzetes és kifejezett írásos hozzájárulása nélkül többszörözni, terjeszteni, illetve a nyilvánossághoz bármilyen technikai úton (pl.: framing eljárás útján) közvetíteni, vagy bármilyen módon felhasználni. Ennek megszegése a regisztráció törlésén kívül egyéb jogi következményekkel is járhat.
IV. FELELŐSSÉG
A Szervező megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Program felületeinek biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállal a Program felületeinek biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért.
A Szervező nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Program felületeinek létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a Program felületek tartalmának törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása, illetve a Program felületein tárolt fényképek megsemmisülése következtében keletkeztek.
A tartalomért való felelősség korlátozása. A Szervező nem garantálja a Program felületein megjelenített adatok, információk teljességét, pontosságát, használhatóságát, hitelességét, azok bármiféle torzulástól való mentességét, és ezekért semmiféle felelősséget nem vállal. Az előbbiek fenntartása mellett, a Program felületeit felhasználó Kártyabirtokos tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Program felületei tartalmazhatnak vagy megjeleníthetnek 3. személytől származó adatokat. Minden a Program felületein szereplő adat kizárólag a felhasználó tájékoztatását szolgálja. A Szervező és képviselői kizárnak minden felelősséget az információkkal kapcsolatban.
Szolgáltatásokkal kapcsolatos szavatosság kizárása. A KÁRTYABIRTOKOS KIFEJEZETTEN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A PROGRAM KERETÉBEN A SZERVEZŐ PARTNEREI ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE KIZÁRÓLAG SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE ÉS KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK. SZERVEZŐ NEM VÁLLAL SEMMIFÉLE SZAVATOSSÁGOT VAGY GARANCIÁT (BELEÉRTVE BÁRMILYEN VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT IS), ILLETVE FELELŐSSÉGET BÁRMELY SZOLGÁLTATÁS HIBÁIÉRT, KÜLÖNÖSEN, DE NEM KIZÁRÓLAG A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLHATÓSÁGÁÉRT, MINŐSÉGÉÉRT, EGY MEGHATÁROZOTT CÉL MEGVALÓSÍTÁSÁRA VALÓ ALKALMASSÁGÁÉRT, PONTOSSÁGÁÉRT, ZAVARTALAN HASZNÁLHATÓSÁGÁÉRT. A SZERVEZŐ NEM VÁLLAL SZAVATOSSÁGOT ARRA NÉZVE, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELNEK A KÁRTYABIRTOKOS ELVÁRÁSAINAK. A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE SORÁN A KÁRTYABIRTOKOS ÉS A SZERVEZŐ (ILLETVE A LEBONYOLÍTÓ) KÖZÖTT SEMMILYEN JOGVISZONY NEM JÖN LÉTRE, A SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN KÁRTYABIRTOKOS KIZÁRÓLAG AZ ADOTT SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ SZEMÉLLYEL SZEMBEN JOGOSULT BÁRMILYEN IGÉNYT ÉRVÉNYESÍTENI.
Kártalanítás. A Kártyabirtokos beleegyezik, hogy megóvja, kártalanítja és mentesíti a Szervezőt és alkalmazottait, tisztviselőit, vezetőit, képviselőit, együttműködő partnereit, licenszbe adóit, jogutódjait és meghatalmazottait valamennyi olyan felelősséggel, veszteséggel, követeléssel vagy költséggel, illetve bármely egyéb jogi költséggel szemben, amelyek a Programszabályzat megsértéséből, illetőleg a Programmal kapcsolatban feltöltött személyes információk vagy adatok jogosulatlan felhasználásából, illetve egyéb, a Programban történő részvétellel kapcsolatos visszaélésből erednek.
V. ALKALMAZANDÓ JOG / VEGYES RENDELKEZÉSEK
Jelen Programszabályzatot a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni. A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek ezen Programszabályzatból fakadnak. A Programszabályzat érvénytelen, hatálytalan, semmis vagy végrehajthatatlan részei nem érintik a Programszabályzat többi rendelkezéseinek érvényességét és végrehajthatóságát.
A Kártyabirtokos és a Szervező kapcsolatára kizárólag a jelen Programszabályzat rendelkezései vonatkoznak. A Kártyabirtokos és a Szervező között a Program keretében nyújtott Szolgáltatások igénybevételével vagy termékek vásárlásával összefüggésben kizárólag a Szervező partnerei és a Kártyabirtokosok között jön létre jogviszony, amelyért Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
A jelen Programszabályzat hatályon kívül helyez minden, a Program felületeire, annak tartalmára és/vagy a Programmal vagy annak keretében nyújtott szolgáltatásra vonatkozó korábbi vagy egyidejű szerződést, nyilatkozatot, szavatosságot és megállapodást. Abban az esetben, ha bármi, amit a Program felületei tartalmaznak, illetve a Program felületeivel és/vagy a Szolgáltatással kapcsolatos, ellentétes vagy össze nem férő a jelen Programszabályzattal, ez utóbbi élvez elsőbbséget, kivéve, ha jogszabály ezt nem teszi lehetővé.
A Programszabályzat bekezdéseinek és albekezdéseinek címei kizárólag tájékoztató jellegűek és nem befolyásolják a rendelkezések értelmezését vagy szerkezetét. Amennyiben a Szervező nem érvényesíti a jelen Programszabályzat bármely rendelkezését, úgy az nem jelent lemondást a rendelkezés, illetve a benne foglalt jog jövőbeni érvényesítéséről.
VI. A PROGRAMSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA
A Szervező fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben a jelen Programszabályzatot bármikor egyoldalúan módosítsa. Amennyiben Szervező módosítja a Programszabályzatot, minden esetben annak módosított változata kerül a Program Weboldalán megjelenítésre.
VII. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Szervező a Program keretében nyújtott szolgáltatásokkal és termékekkel kapcsolatos esetleges panaszok kezelésére ügyfélszolgálatot tart fenn, amelyen keresztül a Kártyabirtokosok jogosultak az esetleges kérdéseiket feltenni, illetve panaszaikat bejelenteni, amelyeket minden esetben a Szervező a partnerekkel együttműködve kivizsgál.
Szervező elérhetősége:
e-mail: mc-premium@crane.hu
2015. április 2.
MasterCard Europe SA Magyarországi Kereskedelmi Képviselete

Foglalja le kedvezményes nyaralását nálunk!

Böngésszen a kedvezményes ajánlatok között, és töltse a nyári hétvégéket egy kedvére való szállodában!

intravena_608x338_0531_01

Beleegyezés süti telepítésbe