PREMIUM SELECTION PROGRAM

A Mastercard különleges ajánlatokkal szeretne kedvében járni a magánszemélyeknek szóló prémium (Gold/Arany, Platina és World) Mastercard kártyával rendelkező kártyabirtokosoknak
Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A Mastercard Europe SA Magyarországi Kereskedelmi Képviselete (székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 5.), (a továbbiakban: ”Szervező”) által szervezett Mastercard Premium Selection Programba (”Program”) a mastercard.hu/premium címen elérhető weboldalon (”Weboldal”) regisztrálni kívánó kártyabirtokos (a továbbiakban: ”Résztvevő”) a megfelelő tájékoztatás birtokában, önként és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a CRANE International Gazdasági és Kommunikációs Tanácsadó Kft. (székhely: 1138 Budapest, Révész u. 27-29.) (”Adatkezelő”) a jelen adatvédelmi nyilatkozatban (”Adatvédelmi nyilatkozat”) foglalt rendelkezéseknek megfelelően az alábbi személyes adatokat gyűjtheti, kezelheti és az itt meghatározott célra felhasználhatja.

Az adatkezelés tartalma:
- a Weboldalra történő regisztráció során Adatkezelő anonim statisztikát készít, mellyel a programban Résztvevők kártyakibocsátó bankjainak aránybeli megoszlásáról készül statisztika. Ezen adatokat Adatkezelő oly módon gyűjti, hogy adott Résztvevő tekintetésben egyénileg kártyakibocsátó bankja ne kerülhessen meghatározásra.
- a Weboldalra történő látogatással az Adatkezelő a következő technikai jellegű adatokat gyűjti: használt böngészőprogram, IP cím, látogatás pontos időpontja, látogatott oldalak. Ezen adatokat Adatkezelő oly módon gyűjti, hogy a személyes beazonosításra alkalmas adatok, illetőleg az IP cím ne legyen összekapcsolható az weboldalon végzett tevékenységről gyűjtött adatokkal.
- a Résztvevő által a Programban történő részvételhez szükséges regisztráció (a továbbiakban: ”Regisztráció”) során az Adatkezelő részére rendelkezésére bocsátott kötelezően megadandó személyes adatok (kártyakibocsátó bank által küldött meghívó kódja, nem, vezeték- és keresztnév, lakcím, e-mail cím, jelszó, mobiltelefonszám.

A személyes adatok felvétele előtt minden esetben sor kerül az érintett előzetes és megfelelő tájékoztatására a megadott személyes adatok kezelése vonatkozásában, valamint a tájékoztatáson alapuló, az adatkezeléséhez történő előzetes, egyértelmű, és kifejezett hozzájárulása beszerzésére. A tájékoztatás kiterjed az adatszolgáltatás önkéntes jellegének, a kezelendő adatok körének, az adatkezelés céljának, időtartamának, az adatkezelő személyének, valamint az esetleges adatfeldolgozó személyének közlésére.

Résztvevő az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával kifejezetten és önként hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Weboldal használata, illetve a Program keretében nyújtott szolgáltatások igénybevétele, valamint a Programmal összefüggő, illetve egyéb direktmarketing kapcsolattartás céljából a személyes adatait a Szervező részére továbbítsa.

Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő a Regisztráció során a tudomására jutott bármely személyes adatot a mindenkor hatályos, a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kezeli.
Az adatkezelés célja: A Résztvevő a Regisztrációval és ennek során a jelen Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő a Szervező által szervezett Program használata, valamint a Szervező partnerei általa nyújtott szolgáltatás igénybevétele és kapcsolattartás, valamint adategyeztetési, továbbá – a telefonszám kivételével – piackutatási és direkt marketing célból, illetve az Adatkezelő, illetve a Szervező szolgáltatásaival összefüggő ajánlatokat tartalmazó reklámüzenet küldése céljából, az ahhoz szükséges módon és ideig a megadott személyes adatokat nyilvántartsa és kezelje.
Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.
Az érintettek jogai:
Személyes adataik kezeléséről a Résztvevők tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad a Résztvevőnek az általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. E tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő az adott évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. A tájékoztatás iránti kérelmet elektronikus levélben a mc-premium@crane.hu e-mail címre kell eljuttatni. A Résztvevő tájékoztatás kérése esetén az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) munkanapon belül, írásban válaszol.
A Résztvevő jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) a mc-premium@crane.hu e-mail címen. Az Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a Résztvevőt.
A Résztvevő jogosult kérni személyes adatai törlését (azaz visszavonni a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatát). A törlés az Adatkezelő mc-premium@crane.hu e-mail címén vagy postai úton a Crane Kft. 1138 Budapest, Révész utca 27-29. címen kérhető. Az érintett bármikor ingyenesen, részben vagy egészben visszavonhatja a már megadott hozzájárulását indokolás nélkül. Az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli a Résztvevőt a nyilvántartásából, illetve felhívja a törlésre az adatfeldolgozót, és a visszavonással érintett személyes adatok törlésre kerülnek oly módon, hogy a visszavonó nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen, majd mindezek megtörténtéről értesíti a Résztvevőt.
Az adatok módosításához vagy törléséhez az Adatkezelő azonosítás céljából jogosult személyes azonosításra alkalmas igazolást kérni, vagy kérheti azt, hogy a Résztvevő a Regisztráció során rendelkezésére bocsátott e-mail címről kérje az adatmódosítást.

Az a Résztvevő, aki úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, bírósághoz fordulhat, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény tartalmazza.

Adatbiztonság:
Az Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat az Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Az adatok tárolása magyarországi szerveren történik. Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja. Az Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben az Adatkezelő tudomást szerez arról, hogy valamely felhasználó a hatályos adatvédelmi törvény rendelkezései értelmében különleges adatként minősülő adatot helyezett el az adatbázisban, azt haladéktalanul törli, és jogosult az érintett Regisztrációt törölni.

Adatvédelmi nyilatkozat módosítása: Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési szabályzatot a Résztvevők előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

2011. szeptember 30.
Crane Kft.

Foglalja le kedvezményes nyaralását nálunk!

Böngésszen a kedvezményes ajánlatok között, és töltse a nyári hétvégéket egy kedvére való szállodában!

intravena_608x338_0531_01

Beleegyezés süti telepítésbe